IDRU

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este o instituţie de prestigiu şi recunoscută ce îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul României în domeniul formării profesionale a adulţilor, resurselor umane şi dezvoltării regionale.

Implicarea Institutului în viata organizaţiilor publice şi private din România este confirmată de specialiştii acestor organizaţii formaţi de Institut în anii de funcţionare activă în domeniul formării profesionale dar şi de rezultatele programelor şi proiectelor de interes public implementate.

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane s-a înfiinţat ca persoană juridică în luna octombrie a anului 2000 şi are ca scop dezvoltarea resurselor umane, creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, promovarea educaţiei iniţiale, formarea continuă a adulţilor, dezvoltarea regională şi promovarea principiilor economice şi sociale europene.

Cursurile de formare profesională a adulţilor organizate de Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane (IDRU) sunt cu autorizare CNFPA, iar Certificatele de Calificare sau Absolvire sunt eliberate de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi Ministerul Educaţiei Naţionale.

Programele de formare profesională pentru adulţi au fost organizate în funcţie de cerinţele concrete ale angajatorilor iar în colaborare cu agenţii pentru ocuparea forţei de muncă s-au organizat cursuri de formare profesională pentru şomeri, absolvenţii acestor cursuri fiind plasaţi în muncă în proporţie de aproximativ 85 %.

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este alături de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Zona Metropolitană Constanta”, Asociaţia pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului “Litoral” şi Regiunea Dobrich din Bulgaria membru fondator al Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului “Marea Neagră”. De asemenea IDRU este membru cu drepturi depline al Consiliului pentru Promovarea Formării Profesionale.

Proiecte şi activităţi derulate:

 • Începând din anul 2009 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane editează periodic revista „Info Resurse Umane”, publicaţie ce se distribuie gratuit.
 • în perioada 1 ianuarie 2008 – 30 iunie 2009 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane este membru şi participant în GSLU (Grupul de Sprijin Local) ca parte componentă a “comunităţii” URBACT prezentă în toată Europa, de a transmite mesaje importante despre dezvoltarea urbană durabilă unui public mult mai larg. GSLU pentru Planul Local de Acţiune pentru Zona Peninsulară a Municipiului Constanţa s-a înfiinţat în cadrul proiectului URBAMECO, derulat prin Programul Operational URBACT II 2007-2013.
 • în anul 2009 desfăşurarea activităţii de formare în managementul proiectelor, realizarea chestionarelor pentru activitatea de evaluare şi conceperea materialelor educative în cadrul proiectului de cooperare transfrontalieră “Parteneriat Operaţional Durabil (POD) Constanta – Dobrich”, proiect cu finanţare europeană prin programul PHARE CBC 2006 – aplicant Primăria Municipiului Constanţa şi Primăria Municipiului Dobrich.
 • în data de 28 octombrie 2008 participa la întâlnirea – Pactul Teritorial pentru Ocupare şi Incluziune Socială al Regiunii Sud – Est, desfăşurată în Brăila, la sediul Centrului de Informare şi Documentare pentru Integrare Europeană şi Dezvoltare Durabilă, în data de 28 octombrie 2008.
 • organizarea seminarului internaţional Urbameco desfăşurat în Constanta, în perioada 23 – 27 septembrie 2008, în cadrul proiectului Urbameco al Primăriei Municipiului Constanţa, finanţat de Uniunea Europeană, prin programul Urbact.
 • în perioada 22 sept. 2008 – 24 septembrie 2008 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a fost reprezentat si a participat la „Universitatea Europeană pentru cercetare şi inovaţie în domeniul formării continue a adulţilor” desfăşurată în Salonic – Grecia la Centrul European pentru Dezvoltarea Formării Profesionale, organizata de FREREF, prezentându-se „Consilierea şi Orientarea Profesională”.
 • în data de 8 iunie 2008 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a fost reprezentat şi a participat la întâlnirea cu reprezentanţi ai FREREF, Primăria Municipiului Constanţa şi factorii interesaţi la nivel local de proiectul “REGIO LLL”, proiect finanţat în cadrul programului Leonardo da Vinci.
 • în perioada iulie – august 2008 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a fost reprezentat şi a participat la programul “Instruire pentru potenţialii beneficiari – Sprijin pentru elaborarea propunerilor de proiecte pentru Fondul Social European”, acţiune cu finanţare PHARE organizată de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane –România.
 • în 2008 programul permanent de formare profesională gratuită a şomerilor în domeniul resurselor umane şi contabilităţii – cursuri subvenţionate din bugetul public prin Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Constanta.
 • în perioada 31.03.2008 – 01.06.2008 – desfăşurarea activităţii de formare formatori în managementul deşeurilor, realizarea chestionarelor pentru activitatea de evaluare şi conceperea materialelor educative în cadrul proiectului de cooperare transfrontalieră “ECO”, proiect cu finanţare Europeană – aplicant Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa în parteneriat cu Primăria Municipiului Constanţa şi Primăria Municipiului Dobrich.
 • în perioada 2 – 6 martie 2008 Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane a fost reprezentat şi a participat la Conferinţa Internaţională ”Seniorii şi Mobilitatea” (finanţată de Uniunea Europeană) desfăşurată în Vilnius, Lituania;
 • în perioada 03 –13 decembrie 2007 – Programul “Reactualizarea şi Completarea Planului Local de Dezvoltare a Municipiului Constanţa” inclusiv traducerea acestui document în limbile germană şi spaniolă.
 • în perioada 06.08.2001 – 06.09.2001 – proiectul Parteneriat Civic pentru Tineret – proiecte pentru activităţi de tineret câştigat prin licitaţie, grant finanţat de Ministerul Tineretului şi Sportului prin Direcţia de Tineret şi Sport a Judeţului Constanţa;
 • în perioada 11.10.2001 – 13.10.2001 A.P.T.R. – (I.D.R.U.) a participant la conferinţa internaţională „Constanta – Port al Integrării Europene” organizată de Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare şi C.N. Administraţia Porturilor Maritime Constanţa;
 • în perioada 07.12.2001-21.12.2001 – proiectul „ Impact la Început de Mileniu” derulat de A.P.T.R. în parteneriat cu Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare;
 • în perioada 15.02.2001-01.07.2003 – „Centrul Juridic si de Formare Profesională” – Departament înfiinţat ca program permanent al A.P.T.R. – (I.D.R.U.), în parteneriat cu Federaţia Naţională a Sindicatelor Portuare şi A.J.O.F.M. Constanţa.

Obiective

 1. implementarea şi promovarea educaţiei şi formării profesionale în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere;
 2. dezvoltarea de acţiuni pentru corelarea învăţării pe parcursul vieţii cu piaţa muncii;
 3. stabilirea de relaţii externe şi colaborarea cu partenerii externi în domenii de interes general privind promovarea investiţiilor economice, creşterea competitivităţii pe piaţa muncii, formarea profesională a adulţilor, dezvoltarea resurselor umane şi dezvoltarea regională, conform normelor internaţionale;
 4. stabilirea de parteneriate cu autorităţile publice locale şi centrale în vederea dezvoltării regionale, educaţiei iniţiale, formării profesionale a adulţilor şi dezvoltarea mediului de afaceri;
 5. realizarea activităţii de învăţământ şi cursuri de formare profesională continuă pentru adulţi, ca activitate fără scop lucrativ, prin promovarea informaţiilor privind finanţarea prin fondurile europene;
 6. stabilirea de parteneriate între agenţi economici şi autorităţi publice, promovarea şi organizarea activităţii de resurse umane, protecţia muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor şi protecţia calităţii mediului, conform actelor normative interne şi internaţionale;
 7. realizarea activităţii de apărare a drepturilor întreprinzătorilor, agenţi economici, a angajaţilor, reprezentarea economică si juridică a intereselor unei părţi, consilierea şi asistenţa economico-juridică şi în domeniul resurselor umane prin compartimentul economic-juridic al institutului;
 8. susţinerea intereselor profesionale şi dezvoltarea profesională a formatorilor, formarea continuă a cadrelor didactice şi a altor profesii ce au legătură cu obiectivele Institutului;
 9. conceperea şi implementarea de proiecte, obţinerea de finanţări pentru proiecte în domeniul educaţiei, formării profesionale, resurselor umane, relaţiilor comerciale, dezvoltării regionale şi activităţii de consiliere vocaţională, economică si juridică;
 10. înfiinţarea de consilii consultative în domeniul formării profesionale si activităţii generale cu participarea unor formatori, reprezentanţi ai administraţiei publice, instituţiilor desconcentrate, sindicatelor, patronatelor şi ai societăţii civile;
 11. înfiinţarea unui club de întâlnire pentru beneficiarii direcţi, furnizorii de formare profesională si agenţi economici, organizarea de seminarii, colocvii şi training-uri în diverse locaţii din România şi străinătate;
 12. realizarea şi dezvoltarea continuă a unor baze de date utile şi la dispoziţia persoanelor interesate cu privire la proiectele de finanţare, accesul la credite şi alte informaţii utile cu privire la instituţiile Uniunii Europene;
 13. organizarea de activităţi cultural – ştiinţifice, distractive, turistice şi sportive pentru tineret precum şi organizarea de cursuri şi training-uri în aceste domenii;
 14. derularea de programe pentru dezvoltarea regională în parteneriat cu autorităţile publice şi agenţii economici;
 15. organizarea unor activităţi cu caracter umanitar, de protecţie socială şi sprijinirea persoanelor defavorizate;
 16. susţinerea întreprinzătorilor privaţi ca prin activitatea acestora să se creeze noi locuri de muncă;
 17. susţinerea şi finanţarea studiilor unor tineri elevi şi studenţi de excepţie şi acordarea de burse de studii;
 18. instituirea şi acordarea unor premii şi titluri pentru diverse personalităţi şi/sau persoane care s-au remarcat în mod deosebit în diverse domenii de activitate;
 19. realizarea de acţiuni în scopul promovării iniţiativei private, promovării valorilor economice şi sociale europene şi promovarea parteneriatului public-privat;
 20. promovarea de acţiuni în vederea incluziunii sociale;
 21. realizarea de acţiuni în scopul promovării intereselor legitime ale specialiştilor în formare profesională, evaluatorilor de competente profesionale şi ale specialiştilor în resurse umane ;
 22. dezvoltarea de parteneriate internaţionale în domeniul formării profesionale a adulţilor, evaluarea competentelor profesionale şi al dezvoltării resurselor umane ;
 23. dezvoltarea activităţii de cercetare în domeniul formării profesionale, învăţământului şi resurselor umane;
 24. promovarea de parteneriate permanente cu universităţi şi institute de cercetare, în ceea ce priveşte formarea profesională şi dezvoltarea resurselor umane;
 25. editarea de cărţi şi reviste precum şi promovarea standardelor naţionale şi internaţionale în domeniul formării profesionale a adulţilor.

Pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor institutul colaborează permanent si dezvoltă proiecte în parteneriat cu autorităţile publice, organizaţii non-guvernamentale şi alte organisme interne şi internaţionale.

Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane colaborează permanent cu:

 • organizaţii sindicale
 • organizaţii patronale
 • universităţi
 • instituţii şi autorităţi publice
 • societăţi comerciale
 • organizaţii neguvernamentale
 • organizaţii profesionale
 • institute de cercetare
 • organizaţii europene de profil

www.idru.ro