Obiective specifice

Obiectivele specifice / operaţionale ale proiectului

Obiective specifice:

  1. Identificarea oportunităţilor de integrare pe piaţa muncii a persoanelor de etnie romă, persoane cu dizabilităţi, tinerilor peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială, precum şi informarea, diseminarea acestor informaţii către un număr de 1417 persoane.
  2. Creşterea şanselor de integrare socio-profesională pentru 1417 persoane (957 de etnie romă, 220 persoane cu dizabilităţi, 240 tineri peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială prin furnizarea serviciilor de informare şi consiliere profesională) în cadrul Centrului de incluziune socială. Rolul acestui centru este de a oferi servicii integrate de asistenţă pentru integrarea socială şi profesională a persoanelor vulnerabile. Prin intermediul acestui centru, se vor desfăşura activităţi prin care ne propunem să oferim: sprijin social prin îngrijire şi acompaniere pentru persoanele care nu se pot îngriji singure sau au nevoie de supraveghere (de exemplu copii, bătrâni, persoane cu dizabilităţi, etc.), pe durata participării la programele centrului, consiliere socială pentru cunoaşterea şi apărarea drepturilor în relaţia cu alte persoane sau instituţii, asistenţa psihologică asigurată de 2 psihologi profesionişti pentru a depăşi obstacolele psihologice, etc.
  3. Furnizarea în vederea ocupării de programe de formare profesională precum: maseur, lucrător, instalator în construcţii, lucrător în comerţ, barman, contabil, facilitator dezvoltare comunitară, bucătar, sudor, competenţe sociale şi civice, competenţe antreprenoriale, competenţe informatice şi competente în limbă străină (limba engleză), pentru un număr de 1176 de persoane ca fiind persoane vulnerabile şi supuse riscului de excluziune socială (816 persoane de etnie roma, 120 persoane cu dizabilităţi,240 persoane – tineri peste 18 ani după ieşirea din sistemul de protecţie socială) selectate dintre persoanele informate şi consiliate profesional.

Prin atingerea obiectivelor specifice, proiectul contribuie la realizarea obiectivului general al POSDRU şi anume „dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin corelarea educaţiei şi învăţământului pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluziva”. El constituie o măsură activă pentru atât obiectivul general cat şi obiectivele specifice ale proiectului şi răspunde obiectivelor Axei Prioritare 6 a POSDRU, Domeniul Major de Intervenţie 6.2 – ,,Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piaţa muncii” în sensul că se va facilita accesul pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor, concomitent cu obiectivul general al POSDRU care prevede dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii, prin corelarea educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii şi asigurarea de oportunităţi sporite pentru participarea viitoare pe o piaţă a muncii modernă, flexibilă şi incluzivă.

Proiectul a fost gândit şi elaborat pornind de la recomandările, strategiile şi obiectivele identificate în POSDRU 2007-2013 şi DCI, documente structurate sub influenta analizei situaţiei actuale de pe plan naţional şi a tendinţelor ce se conturează la nivel european, urmărind să transpună în practică, prin măsuri şi instrumente active strategii menite să susţină, sub toate aspectele, capitalul uman – capital considerat de noi ca fiind cea mai importantă resursă a unei organizaţii în particular şi a unei societăţi în general. Prin activităţile propuse prin proiect, respectiv: consiliere şi orientare dedicate atât sprijinului psihologic cât şi social pentru persoanele cu risc de excluziune sociale, programe de calificare în meserii căutate pe piaţa muncii cu scopul integrării persoanelor vulnerabile aparţinând grupului ţintă şi de a-i motiva în vederea participării la programele de integrare, dezvoltarea stimei de sine, încrederea în propria putere de a depăşi obstacolele psihologice, acestea se integrează perfect în obiectivele DMI.

De asemenea, proiectul este relevant pentru obiectivul general POSDRU prin prisma faptului că acesta contribuie la facilitarea accesului la ocupare pentru persoanele care aparţin grupurilor vulnerabile